Ana sayfa

Kültür&Edebiyat

Düşünce&Yorum

Haber&Kritik

Linkler

Sizden Gelenler

Ziyaretçi Defteri

Müzik

Forum

Dosyalar

Video

Üyeler

English qarTuli

İletişim
Bugün : 27 Mayıs 2020   
 
 
Forumdaki Son cevaplar : Anayasalara Göre Türk Kavramı..(admin) Gürcü Kavramı..(-) Tarihi ve Sosyolojik Olarak Türk Kavramı..(-) Lozan Andlaşmasına Göre Azınlık ve Türk ..(admin) Yeni Osmanlıcılık ve Acaristan..(-) Cami-Kilise Onarım Anlaşması ve Kartvel ..(-) Sarı Gelin, Gürcü Kralının Kızı..(-) Artvinin Rus, İngiliz ve Kartvel İşgalin..(artvinli) E Harfi..(-) D Harfi..(-)
Giris Yapınız veya Hala üye değil misiniz ?
Kullanıcı Adı : Şifre : Hatırla :

      [ GAMARCOBA.COMForum ] [ Acarca-Türkçe Sözlük ] [ D Harfi ]           
aliarslan
[Yönetici]MSN : Yazmamiş
Yaş : 44
Mesaj sayısı : 70
Giriş sayısı : 276

da (bağlaç) ve örnek: çh’adi da kğ’veli (mısır ekmeği ve peynir)

da (isim) kız kardeş

daakh’loyeba (fiil) yakınlaşmak, yaklaştırmak, yaklaşmak

dabadeba (isim) doğum, doğma, doğurma

dabadebit (zarf) doğurarak, doğumla

dabali (sıfat) alçak sidable (isim) alçaklık

dabana (fiil) yıkamak (isim) yıkama

dabareba (fiil) tembihlemek, (isim) tembih

dabdz’aneba (fiil) oturmak, yerini almak

dabereba (fiil) ihtiyarlamak, ihtiyarlatmak, yaşlanmak.

daberebuli (sıfat) ihtiyarlamış, ihtiyarlatılmış, eskimiş

dabertd’kğ’va (fiil) düşürmek, silkmek, silkelemek

dabezğeba (fiil) şikayet etmek (isim) şikayet

dabla (zarf) aşağı, aşağıya, aşağıda

dablobi (isim) düz arazi, alçak ova

dabma (fiil) bağlamak, bağ ile tutturmak

dabmuli (sıfat) bağlanmış, bağlı, tutulu

dabnedva (fiil) bayılmak

dabneleba (fiil) karanlık basmak (isim) kararma

dabnelebuli (sıfat) karanlık, kararmış

dabneva (fiil) saçmak, dağıtmak, dağılmak

daboloyeba (fiil) sona ermek, son bulmak (isim) sona erme, son bulma

daboloyebuli (sıfat) sona ermiş, sona erdirilmiş, sonuç

dabraleba (fiil) suçlamak, itham etmek (isim) iftira, itham

dabruneba (fiil) dönmek (isim) dönme

dabrunebuli (sıfat) dönmüş olan, dönük

dabudeba (fiil) yuva yapmak (isim) yuva, yuvalanmak

dabugeba (fiil) kokmak, kokutmak

dabureba (fiil) örtmek (isim) örtme

daburuli (sıfat) örtülmüş

dacakh’eba (fiil) çarpmak, tokuşmak, tokuşturmak

dacanguli (sıfat) paslı

dacangva (fiil) paslanmak, paslatmak

dacdoma (fiil) oturmak

daçekh’va (fiil) doðramak (odun)

dacereba (fiil) inanmak, inandırmak, ikna etmek (isim) ikna

daçh’edili (sıfat) çakılmış, nallanmış

daçh’edva (fiil) çakmak, nallamak

daçh’edva (fiil) güreşmek

daçh’irili (sıfat) yakalanmış

daçh’irva (fiil) tutmak, yakalamak

daçh’kğ’avleba (fiil) miyavlamak

daçh’kğ’letd’ili (sıfat) ezilmiş

daçh’kğ’letd’va (fiil) ezmek

daçh’kg’noba (fiil) solmak

daçh’kg’viyaneba (fiil) akıllanmak, tecrübe kazanmak

daçh’kg’viyanebuli (sıfat) akıllanmış, tecrübeli

daçh’ra (fiil) kesmek

daçh’rili (sıfat) kesilmiş

daçirdiluli (sıfat) gölgelenmiş

daçirdilva (fiil) gölgelemek, gölgelenmek

daçveva (fiil) alışmak, alıştırmak

dadableba (fiil) alçalmak, alçaltmak (isim) alçaltma, alçalma

dadablebuli (sıfat) alçaltılmış, alçalmış, alçak

dadeba (fiil) koymak

dadebuli (sıfat) koyulmuş, yerleştirilmiş

dadgma (fiil) kurmak (sofra vs), yerleştirmek

dadgmuli (sıfat) kurulmuş, yerleştirilmiş

dadgoma (fiil) durmak, dadek(isim) dur!

dadnoba (fiil) erimek, eritmek (isim) erime

dadz’akh’eba (fiil) çağırmak, seslenmek

dadz’ineba (fiil) uyu(t)mak

dadz’leva (fiil) ağır tartmak, üste çıkmak, yenmek

da-dz’ma (isim) kız ve erkek kardeş

dadz’mobileba (fiil) kardeşçe olmak

dadz’rakh’va (fiil) iftira atmak, kötülemek

dadz’roba (fiil) (yapışık birşeyi) çıkarmak

dadz’veleba (fiil) eskimek, eksitmek

dadz’velebuli (sıfat) eskimiş, eskitilmiş, eski

dağameba (fiil) akşam olmak, karanlık basmak

dağaribeba (fiil) fakirleşmek, fakirleştirmek, garip hale gelmek

dagdeba (fiil) yere atmak, yere uzatmak

dagdz’eleba (fiil) uzatmak (isim) uzatma

dagdz’elebuli (sıfat) uzatılmış

dageba (fiil) sermek, yaymak

dagebuli (sıfat) serilmiş, serili

dağeçh’va (fiil) çiğnemek

dagleca (fiil) sökmek, kökünü kazımak

daglecili (sıfat) sökülmüş, kökü kazınmış

dağma (zarf) aşağıya doğru

dağmarti (isim) yokuş aşağı

dagrekh’a (fiil) burmak, bükmek, burulmak, bükülmek

dagrekh’uli (sıfat) burulmuş, bükülmüş

dagroveba (fiil) toplamak, toparlamak

dagrovili (sıfat) toplu

dağumpb’va (fiil) batırmak, batmak

dagva (fiil) süpürmek

dagviyaneba (fiil) gecikmek, geç kalmak, geciktirmek

dagviyanebuli (sıfat) geç kalınmış olan, geç

dagviyanebuli (sıfat) gecikmiş

dakğ’abuleba (fiil) razı olmak, kabul etmek

dakg’akg’uneba (fiil) tıklamak, tıklatmak (isim) tıklama

dakg’arkuli (sıfat) kayıp, yitik

dakg’arkva (fiil) kaybetmek, kaybolmak (isim) kayboluş, kaybetme

dakg’aveba (fiil) tutmak, yakalamak

dakğ’eneba (fiil) durmak, durdurmak

dakğ’epva (fiil) havlamak (isim) havlama

dakg’ereba (fiil) üzerine dikmek, yamamak, üzerine yapıştırmak (isim) yamama, yapıştırma

dakg’erebuli (sıfat) üzerine dikilmiş, yamanmış, üzerine yapıştırılmış

dakg’ideba (fiil) asmak

dakg’idebuli (sıfat) asılmış, asılı

dakğ’ivleba (fiil) ötmek

dakg’leba (fiil) eksilmek, eksiltmek, azaltmak

dakg’lebuli (sıfat) eksilen, eksik, azalmış

dakg’lili (sıfat) kesilmiş, boğazlanmış

dakg’litd’ili (sıfat) kilitli

dakg’litd’ili (sıfat) kilitli, kapalı

dakg’litd’va (fiil) kilitlemek, kapatmak (isim) kilitleme, kapatma

dakg’litd’va (fiil) kilitlemek, kilitlenmek

dakğ’ra (fiil) 1. üzerine dökmek (taneli) 2. kilitlemek, kapatmak

dakğ’rili (sıfat) 1. dökülmüş (taneli) 2. Kilitli, kapalı

dakğ’ruveba (fiil) sağırlaşmak, sağırlaştırmak

dakğ’vireba (fiil) bağırmak

dakg’vla (fiil) boğazından keserek öldürmek

dakg’vneseba (fiil) inlemek

dakg’vra (fiil) müzik aleti çalmak, çarpmak, vurmak

dakh’(v)na (fiil) (toprağı) sürmek

dakh’(v)ra (fiil) kemirmek

dakh’(v)retd’a (fiil) delmek, silahla delik deşik etmek

dakh’(v)retd’ili (sıfat) delinmiş, kurşunlanmış

dakh’arcva-kh’arcva (fiil) harca(n)mak, sarf etmek, ölmek

dakh’asmeba (fiil) hasımlaşmak, düşman hale gelmek

dakh’azuli (sıfat) çizilmiş

dakh’azva (fiil) çizmek

dakh’edva (fiil) (üstüne) bakmak

dakh’erkh’va (fiil) testere ile biçmek

dakh’etkeba (fiil) yar(ıl)mak

dakh’eva (fiil) (testere/hızar vb. ile) biçmek

dakh’mareba (fiil) yardım etmek

dakh’marebit (zarf) yardımlaşarak

dakh’sna (fiil) çözmek, kurtarmak

dakh’uçh’uçh’eba  (fiil) kıvırmak, bukle haline çevirmek,

dakh’uçh’uçh’ebuli (sıfat) kıvırcık, kıvrımlı, kıvrık

dakh’uçh’va (fiil) gözleri yummak

dakh’urva (fiil) kapamak, örtmek, örtünmek (şapka, fes vb.) giymek

dakh’urvili (sıfat) kapalı, örtülü

dakh’veleba (fiil) öksürmek

dakh’veva (fiil) sarmak

dakh’vevli (sıfat) sargıya sarılmış

dakiraveba (fiil) kiralamak, kiraya vermek

dakiravebuli (sıfat) kiralanmış

dakneva (fiil) (elini) sallamak

dakoreba (fiil) kör olmak, köreltmek, körlemek

dakts’eva (fiil) 1. (sıvı) dök(ül)mek, 2. yıkılmak, yok olmak

dakts’evli (sıfat) yıkık, dökük, harap

dakvriveba (fiil) dul kalmak

dalageba (fiil) yerli yerine koymak, yerleştirmek

daletz’ili (sıfat) kırılmış, parçalanmış, yarık, kırık

daletz’va (fiil) kırmak, parçalamak

daleva (fiil) bitmek, bitirmek, tükenmek, tüketmek Kartça’da: içmek

dalots’va (fiil) birine dua etmek, kutsamak (isim) dua

dalpb’oba (fiil) çürümek, çürütmek (isim) çürüme.

damagreba (fiil) sağlamlaştırmak, sertleştirmek (isim) sağlamlaştırma, sertleştirme

damaluli (sıfat) gizli, gizlenmiş, saklı

damalva (fiil) gizlemek, gizlenmek (isim) gizleme, gizlenme

damarileba     (fiil) tuzlamak

damarilebuli (sıfat) tuzlanmış, tuzlu.

damarteba (fiil) başına gelmek, başına getirmek Örnek: İmas rats’kh’a demarta: Ona bir şey oldu, başına birşey geldi

damatd'eba (fiil) ilave olmak, artmak, toplamak

damcerebeli, damcere (sıfat) itaatli, uslu

damçh’kg’nari (sıfat) solmuş, soluk

damçh’leveba (fiil) zayıflamak, zayıflatmak

damçh’levebuli (sıfat) zayıflamış, zayıflatılmış, zayıf

damdableba (fiil) alçaltmak, alçalmak (isim) alçalış

damduğvra (fiil) kaynar su ile haşlamak, kaynatmak

damdz’imeba (fiil) ağırlaşmak

damgvaleba (fiil) yuvarlak hale getirmek  (isim) yuvarlak hale getirme

damgvalebuli (sıfat) yuvarlak hale getirilmiş, yuvarlak

damjaveba (fiil) ekşimek

damjavebuli (sıfat) ekşimiş, ekşi

damkğ’nili (sıfat) aşılanmış bitki

damkğ’noba (fiil) bitki aşılamak

damkh’rçvali (sıfat) boğulmuş

damokg’leba (fiil) kısalmak, kısaltmak

dampb’ali (sıfat) çürük sidampb’le (isim) çürüklük

damskh’vreva (fiil) ezmek, parçalamak, kırmak

damskh’vrevli (sıfat) kırık, ezik, parçalanmış

damşvideba (fiil) vedalaşmak Örnek: Degvemşvida da tz’evda: Vedalaştı ve gitti

damtavreba (fiil) bitmek, bitirmek, tamamlamak

damtavrebuli (sıfat) bitmiş, tamamlanmış

damtknareba (fiil) esnemek

damtz’ipeba (fiil) (meyve) olgunlaşmak

damtz’ipebuli (sıfat) olgunlaşmış, olgun (meyve)

damtz’vari (sıfat) yanık, yanmış

damukreba (fiil) azarlamak, tehdit etmek (isim) tehdit, azar

dana (isim) bıçak

danakğ’ili (sıfat) dövülmüş, ezilmiş

danakğ’va (fiil) havanda dövmek, ezmek

danakh’va (fiil) görmek

danakh’veba (fiil) göstermek, gösterilmek

danarçeni (isim) geriye kalan, kalıntı, artık

dandoba (fiil) güvenmek, itimat, etmek

danemva (fiil) nemlenmek, rutubetlenmek, ıslanmak, hafifçe ıslatmak

danergva (fiil) fideyi dikmek

dangreva (fiil) bozmak, yıkmak, yıkılmak, tahrip etmek (isim) yıkım, tahrip

dangrevli (sıfat) bozulmuş, yıkılmış, harap

danişnuli (sıfat) nişanlanmış, nişanlı, işaretlenmiş, belirlenmiş

danişvna (fiil) nişanlamak, nişanlanmak, belirlemek (isim) nişan, belirleme

danteba (fiil) yakmak, ateşlemek, tutuşturmak

dapareba (fiil) gizlemek, örtmek

daparts’kh’va (fiil) tırmık çekmek

daparuli (sıfat) gizlenmiş, örtülmüş

daparva (fiil) gizlemek, örtmek

dapb’antd’uli (sıfat) dağılmış

dapb’antd’va (fiil) dağılmak, dağıtmak

dapb’atijeba (fiil) davet etmek, davet edilmek (isim) davet, davetiye, çağrı

dapb’atijebuli (sıfat) davetli

dapb’eçh’va (fiil) içine tepmek, tıkıştırmak

dapb’eçh’va (fiil) tıkamak

dapb’ireba (fiil) söz vermek, niyetlenmek, sözleşmek (isim) söz, sözleşme,.niyet

dapb’irebuli (sıfat) Söz verilmiş

dapb’oba (fiil) yarmak, doğramak

dapçh’kh’na (fiil) tırmalamak, kaşımak, çizmek

dapena (fiil) döşemek, sermek, yaymak

dapenili (sıfat) döşeli, serili, yayılı

dapikreba (fiil) düşünmek, fikir yürütmek

dapikrebuli (sıfat) düşünceli, üzerinde düşünülmüş

dapiseba (fiil) üzerine yapıştırmak

dapisebuli (sıfat) üzerine yapıştırılmış

dapits’eba (fiil) yemin etmek, yemin ettirmek, and içmek, and içirmek

dapkva (fiil) öğütmek

dapkvili (sıfat) öğütülmüş

dapşvna (fiil) ufalamak (mısır vb.), ufalanmak, parçala(n)mak

dapuşva (fiil) örülmüş bir şeyi bozmak, karıştırmak

darakh’uneba (fiil) gürültü, patırdı yapmak

darçena (fiil) kalmak Örnek: Ukg’an rame darça?: Geride birşey kaldı mı?

darçoba (fiil) boğ(ul)mak

darçoba (fiil) boğmak, boğulmak

darçobili (sıfat) boğulmuş

dargili (sıfat) (fidan) dikilmiş

dargva (fiil) fidan dikmek

darigeba (fiil) dağıtmak, paylaştırmak (isim) dağıtım

darkmeva (fiil) isim vermek, adlandırmak

dartd’kğ’ma (fiil) vurmak

dartva (fiil) ip eğirmek

dasacerebeli (sıfat) inanılacak şey, olası, muhtemel

dasadz’rakh’i (sıfat) ayıplanması gereken, kabahatli, özürlü, kusurlu

dasakg’ets’i (sıfat) katlanacak şey

dasakh’atva (fiil) sakatlamak, sakatlanmak

dasakh’leba (fiil) evlenmek, evlendirmek

dasakh’lebuli (sıfat) evlenmiş, evli erkek

dasakh’lebuli (sıfat) evli

dasakhleba (fiil) (erkek) evlenmek, evlendirmek (isim) evlilik, evlenme

dasanakh’avi (sıfat) görülür, görünür

dasiskh’liyanebuli (sıfat) kanlanmış, kanlı

dasiveba (fiil) şişmek, şişirmek (isim) şişme, şişirme

dasizmreba (fiil) rüya görmek, rüyasına girmek

daskh’ma (fiil) (sıvı) dökmek

daskh’muli (sıfat) dökülmüş

daşla (fiil) açmak, ayrıştırmak

daşoreba (fiil) uzaklaşmak, uzaklaştırmak

daşuşva (fiil) haşlamak, sıcak su veya buharda pişirmek

daşuşvebuli (sıfat) haşlanmış, pişmiş

daşveba (fiil) aşağıya bırakmak, alçaltmak

dasveleba (fiil) ıslanmak, ıslatmak

dasveneba (fiil) dinlenmek, dinlendirmek (isim) ara, mola, tatil

dasvra (fiil) sıvamak, bulaştırmak

datd’oveba (fiil) bırakmak, terk etmek

datd’riyaleba (fiil) aniden dönmek, çevrilmek

datesili (sıfat) ekilmiş, ekili

datesva (fiil) ekmek (tohum)

datkh’ra (fiil) gözünü oymak

datla (fiil) (aşağı doğru) dilmek, kesmek (isim) aşağı doğru dilme

datmoba (fiil) ödün vermek

dats’da (fiil) bekle(t)mek

dats’ema (fiil) (üstüne) düşmek, çullanmak

dats’ileba (fiil) ayırmak, ayrılmak

dats’inva (fiil) alay etmek, taklit etmek

dats’kh’uneba (fiil) ısınmak, ısınmak, sıcağa maruz kalmak

dats’la (fil) boşal(t)mak

dats’lili (sıfat) boşal(tıl)mış

dats’otd’aveba (fiil) azal(t)mak

dats’va (fiil) korumak, savunmak

dats’vena (fiil) (yaprak vb.) dökülmek

dats’veta (fiil) aşın(dır)mak, yıpratmak

dats’vetili (sıfat) aşınmış, yıpranmış

datutkva (fiil) haşlamak, kaynar su veya buhardan geçirmek (isim) sıcak suda ya da buharda haşlama

datvaliyereba (fiil) gözlemek, gözlemlemek (isim) gözlemleme

datvi (isim) ayı

datvla (fiil) saymak (isim) sayma

datz’epb’eba (fiil) yapıştırmak

datz’erili (sıfat) yazılmış, yazı

datz’erva (fiil) yazmak

datz’eva (fiil) indirmek, aşağı çekmek, koşarak yetişmek

datz’kğ’eba (fiil) başla(t)mak, (isim) başlangıç

datz’kğ’ebuli (sıfat) başlanmış

datz’kğ’evla (fiil) beddua etmek, lanetlemek

datz’kğ’evlili (sıfat) beddualı, lanetli

datz’kğ’nareba (fiil) sakinleşmek, yatışmak, istikrar kazanmak

datz’kğ’narebuli (sıfat) huzurlu, sakin, sessiz, istikrarlı

datz’kğ’oba (fiil) yerleştirmek, düzmek

datz’kğ’obili (sıfat) yerleşik, düzenli

datz’ola (fiil) yat(ır)mak

datz’va (fiil) yakmak, yanmak

datz’vena (fiil) yat(ır)mak              

daumudeba (fiil) umutlandırmak, umut vermek

dava (isim) dava, tartışma

davarts’kh’na (fiil) saç taramak (isim) tarama

davboloyebeli (sıfat) bitmez, tükenmez

davitz’kğ’eba (fiil) unutmak (isim) unutulma, unutma

davitz’kğ’ebuli (sıfat) unutulmuş

davitz’royeba (fiil) daraltmak (isim) daraltma

dazamtreba (fiil) kışlamak, kışı geçirmek

dazaraleba (fiil) zarar vermek, zarar görmek

dazela (fiil) oğusturmak, ezmek

dazğveva (fiil) tazmin etmek, zararı gidermek (isim) tazmin etme

dazğvevuli (sıfat) tazmin edilmiş

daziyaneba (fiil) ziyan etmek, zarar vermek, (isim) zarar, ziyan verme

deba (fiil) koymak

deda (isim) 1. anne, ana, örnek: dedamisma movda=annesi geldi 2. yoğurt, peynir vb. mayası

dedaberi (isim) ihtiyar kadın

dedalay (isim) dişi

dedamtili (isim) kaynana

dedey (isim) dede

dedinats’vali (isim) üvey annne, analık

ded-mama (isim) ebeveyn, anne-baba

dena (fiil) akmak

depteri (isim) defter

derdi (isim) dert, keder

derdiyani (sıfat) dertli, kederli

devi (isim) dev, dev gibi, iri

dezgahi (isim) tezgah

dğe (isim) gün

dğes (zarf) bugün

dğevandeli (sıfat) bugünkü

dğeyt (zarf) gündüzün, gündüzleyin

dgoma (fiil) ayakta durmak (isim) ayakta duruş

didat (zarf) büyükçe

dideba (fiil) büyütmek, yüceltmek, (isim) büyüklük

didi (sıfat) büyük, iri, geniş

didneney (isim) nine, büyük anne

dila (isim) sabah

dilandeli (sıfat) sabahki

dilas (zarf) sabahları

dineba (fiil) akmak

divani (isim) divan, kanepe, sedir

dnoba (fiil) erimek

do (isim) peynir yapımından arta kalan süt ürünü

dodopali (isim) (duvaklı) gelin

dokğ’lapb’iyay (isim) ahmak, budala

dokh’tori (isim) doktor

dorbli (isim) salya, tükrük

dorbliyani (sıfat) salyalı

dro (isim) zaman

droganureba (fiil) zamanı geçmek, zaman(ı) geçirmek

droze (zarf) zamanında

dûcerebeli (sıfat) 1.inandırıcı olmayan, samimiyetsiz, 2. itaatsiz

dûçh’kg’nobeli (sıfat) solmayan

duduki (isim) düdük

dûdz’inebeli (sıfat) uykusuz, uyanık

duğeba (fiil) kaynamak, kaynatmak

dukani (isim) dükkan medukne dükkancı

dûkh’urveli (sıfat) örtüsüz, çatısız

dûleveli (sıfat) bitmeyen, tükenmeyen

dûmçh’kg’nari (sıfat) solmayan

dûndobeli (sıfat) güvenilmez

dûpatd’ijebeli (sıfat) davetsiz

durbini (isim) dürbün

duşmani (isim) düşman

dûşretd’eli (sıfat) tükenmez, bitmez

dûsvenebeli (sıfat) dinlenmeden, nefes almadan

dûvitz’kğ’ari (sıfat) unutulmaz


--------------------
Ali Arslan
26.10.2010 11:57:10 AM
   
q

     

Foruma Açılan son 5 konu
Açan
Forum istatistikleri
Gürcü Kavramı..
Tarihi ve Sosyolojik Olarak Türk Kavramı..
Lozan Andlaşmasına Göre Azınlık ve Türk ..
Anayasalara Göre Türk Kavramı..
Yeni Osmanlıcılık ve Acaristan..
admin
admin
admin
admin
artvinli
Forumdaki 7 Kategoride 19 Forum var , Bu forumlara açılan 63 Konuya 111 Cevap yazıldı..
Kimler Bağlı :  Bağlı üye yok..
İyiki Doğdun : amore , lazuri_08_08 , thesaurus , gonulogretmen , lokman , savece , muratbirdane , ebrulisusuna ,Nice yıllara..

2004 © Copyright GAMARCOBA.COM
< Teşekkür WeBCaKaLi.AspSitem 1.8 >